Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоИзделия от хартия и картонОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

26.03.2014

Трети европейски форум за социално предприемачество се проведе в периода 20-23 март 2014 в „Международен панаир Пловдив” АД

Третият европейски форум за социално предприемачество се проведе от 20 до 23 март т.г. в Пловдив. Форумът включи конференция на тема „Насърчаване на социалното предпримачество възможности и преспективи” и Трети европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика, който бе открит официално от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов. Гости на откриването бяха и Лазар Лазаров – зам.министър на труда и социалната политика, Минчо Коралски  - изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания, Иван Соколов - председател на Съвета на директорите на Международния панаир-Пловдив, Марко Цуравич – Европейска комисия, ГД „Предприятия и промишленост”, Ян Олсон – Европейски икономически и социален комитет, Бруно Ролантс - генерален директор на Европейската конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия и други.

В словото си при откриването на изложението министър Адемов заяви: „Това е празник на социалното предприемачество не само в България, но и в Европа, и ще разшири територията на социалната икономика. Българското правителство има инвестиционни приоритети, ориентирани към развитие на социалната икономика.”

И тази година програмата на събитието включваше конференция на тема “Насърчаване на социалното предприемачество – възможности и перспективи”; кръгла маса, посветена на „Развитие на социалното предприемачество – ролята на държавата и общините” и Трети европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика, който е уникален в рамките на Европа. Това ежегодно събитие съдейства за развитие на социалното предприемачество и социалната икономика в България и насърчава заетостта на хората с увреждания. Участници във форума са НПО, работещи с хора с увреждания, национално представителни организации на и за хора с увреждания и 82 социални предприятия, кооперации и доставчици на услуги от България, Белгия, Румъния, Италия, Турция и Испания.

Официални гости и участници в конференцията бяха представители на европейски и български институции и неправителствени организации. В своето приветствие генералният секретар на СЕКОП Бруно Ролантс изтъкна значимостта на този панаир в рамките на целия европейски пазар, защото чрез него се интернационализират предприятията от ЕС. Подкрепа за изложението заяви в словото си и Ян Олсон, член на Европейски икономически и социален комитет. Марко Цуравич – ръководител направление в Главна дирекция „Предприятия и промишленост” на ЕК припомни, че социалната икономика заема 10% от целия бизнес и ангажира 6% от работещите в ЕС, като в България заетите в сектора са около 3000. Той подчерта, че Европейският панаир съдейства да се разработват нови и успешни модели на социално предприемачество.

Националната федерация на работодателите на инвалиди беше основен съорганизатор съвместно с НС на ТПК от страна на национално-представителните организации на и за хора с увреждания.

Членове на НФРИ взели участие в Третия Европейски панаир на предприятията от социалната икономика:

След откриването на панаира официалните гости разгледаха изложението на стоки и услуги

По време на официалната церемония по откриването на панаира министърът на труда и социалната политика д-р Адемов връчи награди на участници в панаира за техни иновативни продукти/услуги. От членовете на НФРИ награди получиха „Лозана” ЕАД - за иновативно въвеждане на ново производство – производство на ролки за касови апарати и „Авис” ЕООД за нов продукт на фирмата – сладко от маслодайни рози.

​Министър Хасан Адемов открива Европейския панаир

Новите членове на федерацията от ГИП – София ЕООД

Пред щанда на „Пролет” ЕООД – гр.Пирдоп

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.