Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоИзделия от хартия и картонОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

26.03.2014

На 21 март т.г. НФРИ и НС на ТПК организираха среща с членовете си, участници в панаира и представители на МИЕ

В следобеда на 21 март се проведоха срещи с членовете на НФРИ и представители на Министерство на икономиката и енергетиката и търговски представителства в лицето на Дияна Найденова – директор на Дирекция «Външна икономическа политика», Весела Байрактарова – Н-к на отдел Европейски департамент по външна икономическа политика, Румен Бонев – търговско представителство на България във Франкфурт и Димитър Салов – икономически съветник. Целта на визитите беше да бъдат представени участниците от НФРИ с техните производства и капацитетни възможности за търсене на пазари и участие в международни специализирани изложения, организирани от МИЕ. Търговските представители имаха възможност да се запознаят на място с продуцията и услугите на изложителите и да се осъществят преки бизнес контакти между тях.

Главният директор на Главна дирекция «Европейски фондове за конкурентноспособност» и ръководител на Управляващия орган по ОП «Конкурентноспособност» Ели Милушева също посещи щандовете на членовете на федерацията. Предвид обсъждане участието в ОП «Иновации и предприемачество», председателят на НФРИ прикани Е.Милушева да се запознае на място с произвежданите стоки и предоставяните услуги от членовете на федерацията. 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.