Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоИзделия от хартия и картонОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

26.03.2014

На 23 и 24 март 2014 г. в гр.Пловдив стартира първото обучение по проекта на НФРИ Е-УСПЕХ

Първият модул на обучение «Интернет присъствие и онлайн маркетинг” по проекта на НФРИ Е-УСПЕХ стартира в гр.Пловдив на 23 и 24 март 2014 г.;

Специализираният уъркшоп беше организиран по Проект „Е-УСПЕХ”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0142-С0001, насочен към заетите от предприятията от социалната икономика.

Основните теми, които бяха разгледани са: Присъствие и развитие на бизнеса в интернет, Ефективен и ефикасен бизнес в интернет, Основи на онлайн маркетинга – функции, предимства и недостатъци, Основни правила и стратегически цели, Сравнение между интернет маркетинга и традиционния маркетинг, Форми на онлайн маркетинг и примери от практиката.

Вторият модул на обучението ще бъде на тема  „Е-търговия”  и ще се проведе в гр. Банкя на 4 и 5 април 2014 г. в хотел „Жеравна” с начален час – 10.00 часа.

Непосредствено след обучението от 25 до 29 март 2014 г. се проведе и посещение на място в Австрия с цел обмен на опит  и знания с австрийския партньор по проекта BBRZ O и неговата експертна мрежа от социални предприятия и организации в областта на е-включване и дигиталните компетентности. Участниците в посещението се запознаха с опита на:

По този начин  представители на български предприятия от  социалната икономика се запознаха на място в Австрия с прилагането на различни практики, като успяха да създадат контакти с австрийски предприятия и организации с цел обмяна на опит и знания.

 
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.