Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоИзделия от хартия и картонОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

28.03.2014

На 26 март 2014 г. се състоя официалното откриване на новите производства на „Лозана” ЕАД – София

Официални гости на откриването бяха кмета на Столична община – Йорданка Фандъкова, изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания – Минчо Коралски и представители на НФРИ.

От губеща общинската фирма „Лозана” се превърна в съвременно социално дружество, което осигурява работни места, каза кмета Й.Фандъкова. Това стана благодарение на ръководството на  «Лозана», което успешно приключи проекти на стойност около 200 000 лева, от които над 93% безвъзмездно финансиране. По проектите са открити нови работни места, извършен е ремонт на сградата и в нея е открита обществена пералня и поточна линия за производство на ролки за касови апарати. Работят 45 души и повече от половината са хора с различни увреждания. Най-важният ефект е ефекта за хората. Така ставайки клиент на дружеството може да се подпомогнат хората, които работят в него, чувствайки се полезни и създавайки блага.

Приносът на ръководството на общинско предприятие за хора с увреждания „Лозана” беше оценен и от Организационния комитет на Третия европейски панаир на социални предприятия и кооперации на хора с увреждания в гр.Пловдив, само преди дни, на който Лозана ЕАД беше удостоена с наградата за иновативно въвеждане на нови производства.

Кметът на Столична община Й.Фандъкова се запознава с работата на новите производства в  Лозана ЕАД
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.