Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоИзделия от хартия и картонОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

30.04.2014

Проведени обучения по проекта на НФРИ Е-УСПЕХ

През м.април т.г. се проведоха  три обучения «Интернет присъствие и онлайн маркетинг” по проекта на НФРИ Е-УСПЕХ за членовете на НФРИ.

Вторият модул „Е-търговия”  стартира в гр.Банкя на 4 и 5 април 2014 г. като засегна темите Е-търговия – същност и форми на електронната търговия; Регулаторна рамка за търговия; Електронен магазин, електронни разплащания. Онлайн системи за плащания; Интегриране на складови, резервационни и други системи; Онлайн организация на продуктов каталог, Използване и присъствие на социалните мрежи, Социалните мрежи и приложението им в търговския бизнес, Как ефективно да използваме социалните мрежи.

Третият модул Консултации за онлайн присъствие и брандиране и четвъртият модул Основни познания по SEO оптимизиране се проведоха на 11 и 12 април и съответно на 25 и 26 април 2014 г. в кк.Златни пясъци. Темите, които бяха разгледани са: Същност на интернет брандирането. Ключови брендингови принципи, Същност и видове рекламни кампании, Печатна реклама, телевизионна реклама, радио реклама, външна реклама (билбордове). Интернет реклама – предимства и недостатъци. Тенденции в развитието, Организация на мейлинг кампания, План за онлайн кампания. Как да направим добра онлайн кампания? Пример за ефективен бранд и технологии. Анализи. Същност и историческо развитие на SEO оптимизирането.Основни познания по SEO оптимизиране.Основни стъпки и принципи в оптимизацията на сайтове. Създаване на корпоративен сайт. Корпоративен сайт – създаване, дизайн, поддръжка. Оптимизиране на сайт – вътрешна и външна оптимизация. Оптимизация на сайтове за търсачки. Методи, основни направления, техники за оптимизация на сайтове.

По този начин  представители на специализирани предприятия от системата на Националната федерация на работодателите на инвалиди имаха възможността да се обучат в съвременни информационни технологии за да да развият своята дейност в сферата на електронното включване и дигитални компетенции, нужни на социалните предприятия за повишаване на тяхната конкурентност и запазване на заетостта на работещите в тях хора с увреждания.

 
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.