Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоИзделия от хартия и картонОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

12.06.2014

Посещение в Лозана ЕАД и специализирана стоматологична клиника „Да Винчи” по проект „Е-УСПЕХ”

През изминалата седмица се състоя работно посещение на представители на Център за професионално обучение и рехабилитация (BBRZ Ö) - Австрия в България – партньор на НФРИ по проект „Е-УСПЕХ - Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от социалните предприятия за електронно включване и дигитални компетенции за заетост на  хората с увреждания”. Посещението се организира по проекта, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0142-С0001 с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС.

По време на посещението на 11.06.2014 г. представителите на BBRZ – Ö посетиха членовете на НФРИ - Лозана ЕАД и специализирана стоматологична клиника „Да Винчи” и имаха възможност да се запознаят на живо с дейността на предприятията,  производствата, които развиват и услугите, които предоставят.

Австрийските партньори споделиха, че видяното от тях е изключиелно интересно, отчетоха професионализма на специализираните предприятия и пожелаха успех занапред и при развитие на новите дейности.  

 
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.