Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоИзделия от хартия и картонОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

12.06.2014

Пресконференция по проект „Е-УСПЕХ”

На 12 юни 2014 г., от 9,30 ч. в Бест Уестърн Плюс Сити Хотел в гр. София се проведе пресконференция за резултатите от изпълнението на проект „Е-УСПЕХ Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на  Хората с увреждания“, организирана от Националната федерация на работодателите на инвалиди в партньорство с Център за професионално обучение и рехабилитация  (BBRZ Ö) – Австрия.

В рамките на пресконференцията бяха представени:

Проект „Е-УСПЕХ : Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на  Хората с увреждания”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-7.0.07-0142-С-0001 е насочен към заети лица в социалните и специализирани предприятия/кооперации за хора с увреждания, неправителствени организации, работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция чрез трудова заетост.

В рамките на проекта бяха реализирани успешно следните дейности:

Предстои доизграждането на онлайн платформа и продуктов каталог в подкрепа на социалните предприятия, улесняваща взаимоотношенията с клиентите.

Заложената в проекта идея е да се предостави възможност на НФРИ и нейните членове - специализирани предприятия, да черпят от опита на Австрия в областта на информационните технологии чрез обмяна на идеи, знания, ноу-хау, съвместно разработване на стратегии за е-включване и брандиране, при които се очаква добавена стойност за заетостта на хората с увреждания в България.

Проектът стартира на 1-ви юли 2013 г. и ще завърши в края на месец юни 2014 г. 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.