Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоИзделия от хартия и картонОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

23.06.2014

Форум ”Е-включване в предприятията на и за хора с увреждания”

На 12.06.2014 г. в Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, гр.София се проведе Заключителен форум „Е-включване в предприятията за хора с увреждания. Форумът се организира по Проект „Е-УСПЕХ" Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от социалните предприятия за електронно включване и дигитални компетенции за заетост на  хората с увреждания”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0142-С0001 с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС.

В рамките на форума бяха представени:

Участници във форума бяха представители на държавната администрация, неправителствения сектор, работещи по проблемите на хората с увреждания и тяхната социална интеграция чрез трудова заетост, социални предприятия за хора с увреждания, специализирани предприятия/кооперации за хора с увреждания, научни среди и др.

По време на форума участниците имаха възможност да получат разработения „Наръчник с добри практики и стратегии за е-включване и он-лайн присъствие за предприятията от социалната икономика”; да се запознаят със създадената онлайн платформа и продуктов каталог в подкрепа на социалните предприятия, улесняваща взаимоотношенията с клиентите. Присъстващите споделиха своите мнения и предложения за проекта и представените продукти. Бяха дискутирани възможностите за е-включване в предприятията на и за хора с увреждания.

 
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.