Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоИзделия от хартия и картонОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

Лъжичка с пчелен мед - 10 грама

минимално количество 10 кутии х 35 лъжички х 10 грама
100 % - пчелен мед ,възможност за избор на мед, възможност за работа с пчелен мед на клиента,

опаковка - три вида - насипни , в плик или в картонена кутия
Възможност за поставяне на лого върху лъжичката

Начин на плащане - предварително - по банков път или в брой при доставка.

 

Купи

0.18 лв.

БИД ЕООД

с.Добрич, общ.Димитровград, ул.

+359 887 95 94

Фирмата е с 20 годишен опит в хранително - вкусовата промишленост.
През годините имаме реализирани пазари в страната и Европа - Германия, Холандия и Англия.
Предприятието е изпълнено по всички критерии за безопасност и качество на храните.
Всеки произвеждан артикул е придружен с необходимите документи, удостоверяващи качеството, съдържанието и трайността на продукта

 

Други продукти на компанията

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.