Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоИзделия от хартия и картонОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

СПЕКТЪР-ЗАПЛАТИ


 Гъвкава и лесна за управление система за автоматизирана обработката на работната заплата във всички сфери на икономиката и начините на отчитане на труда и формиране на заплащането му (вкл. и сделно заплащане). Програмата е в синхрон с честите изменения в нормативната уредба, с бърз и лесен достъп до менютата за настройка и обработка. Предвидени са както вход, така и изход от други подсистеми, автоматичен печат на платежните нареждания към бюджета и създаване на дискети за НАП. Всякакви видове служебни бележки.

Купи

400.00 лв.

ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЕООД

София, ул. “Доспат” 30

+359 888 95 94
  • Изработване, внедряване и разпространяване на програмни продукти за ТРЗ, Личен състав, Фактуриране, Платежни нареждания.
  • Софтуерни и интернет услуги.

Други продукти на компанията

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.