Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоИзделия от хартия и картонОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

Стол - табуретка

Удобен и здрав стол от иглолистна дървесина.

Купи

23.00 лв.

МИР- И ЕООД

Етрополе, ул.”Батак” 2

+359 / 720 6 50

През 1997 г. Община Етрополе създава свое общинско предприятие “Мир-И” ЕООД с цел осигуряване заетостта на хората с увреждания на територията на региона.

Дружеството осъществява следните дейности:

  • Производство на стандартни и нестандартни ПАЛЕТИ, изработени от чамов материал, в съответствие на всички изисквания на европейските стандарти.
  • За да отговори на нуждите на своите клиенти, фирмата произвежда както стандартни, така и палети, скари, сандъци и градинска мебел по размери зададени от клиента.
  • Топлинно обеззаразяване на дървен опаковъчен материал (стандарт 15) и сушене;
  • Градинска мебел;
  • Сандъци, греди, дъски, каси, щайги и талпи;
  • Други.

Други продукти на компанията

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.