СТРОЙТЕХ 2010 ЕООД

За фирмата Контакти Продукти

СТРОЙТЕХ 2010 ЕООД

Ямбол, ул.Анка Александрова 19

046/ 62 55 88

Форма за обратна връзкаAдрес:
Ямбол, ул.Анка Александрова 19
Телефон:
046/ 62 55 88
Email:
v_ahmakova @ abv.bg
Други:

Евгени Андонов - Изпълнителен Директор

моб.: 0893580608

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.