„Да Винчи дентал лабор” ООД

За фирмата Контакти Продукти

„Да Винчи дентал лабор” ООД

София, ул.

02/ 416 67 35

Форма за обратна връзкаAдрес:
София, ул.
Телефон:
02/ 416 67 35
Email:
office @ davinciclinic-bg.com
Други:

Телефони: 0877470472, 0888073003

Работно време: 9:00 - 18:00 Всеки ден.

http://www.davinciclinic-bg.com

http://davincilabor.com/

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.