ГЛОБАЛ КОНСУЛТ БГ ЕООД

За фирмата Контакти Продукти

Информация за компанията

Продукти на компанията

ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ ДО АЛИСТРАТИ, СЕРЕС И МЕЛНИК
Еднодневна екскурзия до Пирот и Ниш
ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ ДО БЕЛОГРАДЧИШКИТЕ СКАЛИ, ПЕЩЕРА ЛЕДЕНИКА И
Екскурзия до Будапеща и Виена
Екскурзия до Охрид - перлата на Македония
Екскурзия до Босна и Херцеговина
Дунавските перли - Будапеща и Виена
Уикенд в Солун
Екскурзия до Виена, Будапеща и Братислава - 3 европейски столици
ШОПИНГ И ЕКСКУРЗИЯ В ОДРИН
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.