Ния-Милва ЕООД

За фирмата Контакти Продукти

Информация за компанията

През 2006 г.  дружеството стартира дейността с производство и продажба на хотелски консумативи и аксесоари предназначени  за хотели и туристически обекти. Към днешна дата дружеството присъства на пазара с над 40 вида продукта в билковата козметика и хотелските консумативи. 

Продукти на компанията

Детски сапуни с форма на животни
ДЕТСКИ ТОАЛЕТЕН САПУН СЪС СМРАДЛИКА
ДЕТСКИ ТОАЛЕТЕН САПУН С ХУМА
ТОАЛЕТЕН САПУН БОРАКС
ШИВАШКА САПУНЕНА КРЕДА
Сапун с червена роза
Детски сапуни с форма на животни
Сапун против акне със смрадлика
БИЛКОВ ТОАЛЕТЕН САПУН СЪС СМРАДЛИКА
САПУН АЛОЕ ВЕРА
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.