Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

Изберете ПРОИЗВЕДЕНО ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ

shop.nfri.bg e платформа за електронна търговия, свързваща специализираните предприятия с крайните потребители. За целта те могат да създадават свои електронни магазини и да продават продуктите си онлайн. Крайните потребители от своя страна, могат да научат повече за дейността на предприятията за хора с увреждания в България и да ги подкрепят като закупят oт голямото разнообразие от техни продукти и предоставени услуги. Желанието ни е да дадем на многобройните си клиенти и бъдещи партньори още по-точна представа за възможностите и богатата производствена гама от асортимента на специализираните предприятия.

Именно това са водещите мотиви на НФРИ: да се преодолее анонимността на произведените стоки и услуги от хората с увреждания и да се осигури силна икономическа и социална среда, благоприятни за дейността на тези предприятия. Това от своя страна да доведе до запазване на работните места на работещите в тях хора с увреждания и създаване на нови такива, за равно участие в труда и достоен живот в обществото.

 

Търсене на продукти

Продукти

Последни фирми

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.