Регистрация


Приемам общите условия на НФРИ.

Регистрация

В БГ  портала shop.nfri.bg предприятията на и за хора с увреждания можете да представите  възможностите и богатата производствена гама от асортимента на стоки и услуги произведени и предоставени от хора с увреждания.

Нека заедно да осигурим икономическа и социална среда, благоприятни за устойчивостта на работните места за хора с увреждания. Тук можете да създадете   своя електронен  магазин и да продавате продуктите си онлайн.Така може да дадете на Вашите клиенти и бъдещи партньори още по-точна представа за дейността си.

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.