Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

Общи условия

Общи условия за ползване на интернет сайт www. shop.nfri.bg


I. Общи положения:
1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между НФРИ и посетителите на сайта shop.nfri.bg относно ползването му за сключване на договори за покупко-продажба между доставчици и потребители.
2. Общите условия са задължителни при ползване на сайта shop.nfri.bg и всяко негово зареждане от потребител представлява електронно изявление за безусловно съгласие с тях.
3. Потребителят се задължава, при ползване на сайта shop.nfri.bg, да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, интернет етиката и настоящите Общи условия.
II. Информация за НФРИ
1. Наименование: Национална федерация на работодателите на инвалиди
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, Дондуков 11
3. Контакти: e-mail: nfri.bulgaria@gmail.com
4. Булстат 130428805
III. Услуги и плащане:
1. НФРИ предоставя чрез сайта си shop.nfri.bg онлайн платформа за промотиране на стоки/услуги, предоставяни по занятие от трети лица  - търговци, по метода на груповото пазаруване.
2. НФРИ публикува на сайта shop.nfri.bg оферти на доставчиците за продажба на издавани от тяхно име и за тяхна сметка стоки и услуги, в който могат да се закупят от потребителите, чрез сайта, след предварително заплащане на цената им.
3. Потребителите се регистрират в сайта, избират оферта, зареждат специалната страница за плащане и с факта на потвърждаване на плащането декларират безусловното си съгласие за предварителното заплащане на предлаганите стоки и услуги.
4. Плащането се извършва с наложен платеж с куриерска служба, като разходите се заплащат от клиента.
5. След извършване на плащането, потребителят има право да получи от куриерската служба съответната промотирана стока/услуга.
6. Потребителите на сайта shop.nfri.bg не заплащат услугата за ползване на сайта, а заплащат само цената на стоката/услугата и куриерската услуга по доставката на стоката/услугата.
7. Потребителят декларира, че му е известна разпоредбата на чл. 50, ал. 3, т. 2 от Закона за защита на потребителите, която изключва приложението на чл. 52, 54, 55 и 58 от същия закон относно посочените услуги.
8. Потребителското име, с което потребителят се регистрира в сайта, му дава право само да ползва информационната система на shop.nfri.bg за закупуване стоки/услуги на специална промоционална цена за определен срок от доставчика.
9. Потребителят няма право да извлича, публикува и разпространява информационни ресурси от сайта.
IV. Отговорност
1. НФРИ не е страна по сключените между доставчиците и потребителите договори за покупко-продажба на стоки/услуги и не носи отговорност за вреди от неизпълнение на задълженията на страните по тях, нито деликтна отговорност във връзка с офертата и стоката/услугата на доставчика.
2. НФРИ не носи отговорност, ако трето лице получи посочената в него стока/услуга, включително и без негово знание и против волята му.
3. НФРИ не поема отговорност за вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица при ползване на сайта или причинени от други сайтове чрез линк (препратка).
4. НФРИ не гарантира верността и точността на информацията, съдържаща се в офертите предоставени от търговците партньори на сайта.
5. НФРИ не гарантира непрекъснат достъп до сайта и не поема никаква отговорност за вреди, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до сайта.
V. Защита на личните данни
1. НФРИ полага дължимата грижа за защита на информацията за потребителя, станала му известна от регистрацията в сайта, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или зломишлени действия на трети лица.
2НФРИ събира и използва информацията за потребителите само за целите, предвидени в настоящите общи условия. Описаните цели не са изчерпателни и не пораждат задължения за НФРИ .
3. НФРИ няма да предоставя информацията за потребителите на трети лица без тяхно съгласие, освен в предвидените в българското законодателство случаи.
4. С факта на регистрация и приемането на Общите условия за ползване на сайта, потребителят дава съгласие за обработване на личните му данни за целите на сключваните с доставчиците договори за покупко-продажба на стоки/услуги.
5. С факта на регистрация и приемането на Общите условия, потребителят дава съгласието си да бъде абониран за получаване по e-mail на информационен бюлетин от shop.nfri.bg.
VI. Интелектуална собственост
1. Авторските права и други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на shop.nfri.bg заедно с дизайна на интернет страницата и изображенията принадлежат на НФРИ, като цялата публикувана информация в профилите на продавача принадлежи на регистрираните предприятия на и за хора с увреждания.
VII. Определения на някои термини
• Интернет сайт – съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес shop.nfri.bg
• Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляващи цялостен продукт, предоставящ достъп на потребителя до сайта.
• Доставчик - физическо или юридическо лице, което по занятие предоставя стока/услуга, промотирана на сайта shop.nfri.bg на НФРИ, при специална ценова отстъпка.
• Потребител – лице, регистрирало се в сайта shop.nfri.bg на НФРИ за покупка на стока/услуга на промоционална цена.
• Профил – съвкупност от интернет страници на сайта shop.nfri.bg съдържащи информация индивидуално насочена към продавача/потребителя и достъпна само от него след идентифициране с потребителско име и парола.
• Стока/услуга – конкретна стока или услуга, промотирана от доставчик в сайта shop.nfri.bg при специална ценова отстъпка.
• Оферта - предложение от доставчик до потребител за продажба посредством сайта на специална промоционална цена за получаване на негова стока/услуга.
• Ваучер – електронен документ, удостоверяващ правото на потребител да получи промотирана стока/услуга съгласно условията на конкретна оферта.
• Линк – препратка към друга страница на същия сайт или към друг интернет сайт.
• Случайно събитие – непредвидено към момента на сключване на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
VIII. Технически стъпки по сключване посредством сайта shop.nfri.bg на договор за покупко-продажба на ваучер
1. Потребителят зарежда заглавната интернет страница shop.nfri.bg
2. На видно място на заглавната страница има линк към специална страница, където потребителят може да се запознае с Общите условия за ползване на сайта.
3. Правейки активно действие - селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.
4. Потребителят се регистрира в сайта като доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договорите за покупко-продажба на стоки/услуги със съответните доставчици.
5. Потребителят избира оферта и се запознава с условията, както и с данните за третото лице (доставчик), промотиращо съответната стока/услуга.
6. Потребителят достига до страница предоставяща възможност за електронно плащане и извършва електронното волеизявление за сключване на договор за покупко-продажба на съответната стока/услуга по системата за груповото пазаруване.
7. Договорът за покупко-продажба на стока/услуга се сключва не със собственика на сайта, а с изрично упоменато трето лице (доставчик).
8. Заплащането на цената по договора за покупко-продажба се извършва посредством изчерпателно изброени начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово съответната стока/услуга, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, както и с индивидуалните условия на конкретната оферта, които сам е прочел, одобрил и избрал.
9. След сключване на договора, потребителят получава в профила си съобщение за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът за покупко-продажба е сключен.
10. Офертите могат да включват и специално условие за закупуването на стоки/услуги от определен минимален брой потребители. В тези случаи договорите за покупко-продажба ще се считат за сключени под прекратително условие, сбъдването на което (недостигане на определения минимален брой покупки) ще води до автоматично прекратяване на поръчката.
IX. Доставка.

1.Доставките се изпращат от търговците на адреса за доставка, посочен от потребителите. Посочването на такъв адрес от страна на потребителите е задължително с оглед извършването на доставката, като това трябва да стане преди изпращането на заявката за доставка на конкретна поръчка;
2. За улеснение на потребителите и търговците, системата за контрол на доставките дава възможност и за кореспонденция между страните във формата на електронни текстови съобщения – по повод на закупените и заявени за доставка ваучери. Потребителите имат възможност да изпращат съобщения на съответните търговци в срок най-късно до отбелязване на доставката като „изпратена“.
X. Специални условия относно ваучерите за отстъпка при офертите за туристически услуги
1. Промоциите на туристически услуги се реализират посредством публикуването на оферти на доставчиците за продажба на специални ваучери, а именно ваучери за отстъпка.
2. Ваучерите за отстъпка удостоверяват правото на закупилите ги потребители единствено да ползват посочената в тях ценова отстъпка при последващо закупуване (предоставяне) на промотираните туристически услуги.
3. При закупуване (предоставяне) на туристическите услуги потребителите и доставчиците сключват договори за туристически услуги съгласно изискванията на закона, различни от договорите за покупко-продажба на ваучерите за отстъпка.
4. Ваучерите за отстъпка имат своя цена, която е различна от цената на туристическите услуги.

5. След изтичането на срока на валидност на ваучера за отстъпка, потребителят губи правото си на ценова отстъпка. В зависимост от конкретния случай, доставчикът може да реши и да предостави съответната ценова отстъпка, независимо от изтеклия срок на валидност на предоставения ваучер.
6. Всички разпоредби на настоящите Общи условия за ползване се прилагат спрямо офертите за туристически услуги и ваучерите за отстъпка, съответно и доколкото не противоречат на условията по т. 1 - 5 по-горе.
ХI. Допълнителни условия
1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани едностранно от НФРИ, без да уведомява за това потребителя.
2. В случай, че някоя разпоредба от настоящите Общи условия е обявена за недействителна със съдебно решение, това не се отразява на останалите разпоредби и те запазват действието си.
3. Отношенията между НФРИ и потребителите относно ползване на сайта се уреждат съгласно настоящите общи условия.
4. По неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.06.2014 г.

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.