Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

Пране, сушене и гладене

1.30 лв. за кг. сухо пране

Купи

1.30 лв.

ЛОЗАНА ЕАД

София, ул. Страхил войвода 2

+359 2 948 6018

«Лозана» ЕАД е единственото общинско специализирано предприятие за хора с увреждания на територията на Столична община.

Производство и търговия с:

  •  ролки за касови и други апарати;
  •  пластмасови изделия;
  •  пране, сушене и гладене на изделия от текстил;
  •  печатарска и книговезка дейност - учебници, справочници, визитки, календари и административни документи. 

Други продукти на компанията

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.