Категории

Хранителни стокиКозметикаОблеклоОпаковки и дървен материалСтроителни услуги Обществена пералняПечатарска и книговезка дейностРекламни услугиПрограмни продукти и уеб дизайнТуристически услуги Арт продукти

СПЕКТЪР-ПЛАТЕЖНИ

Модулът включва следните стандартни банкови документи:
- преводно нареждане/вносна бележка за разплащания с бюджета, преводно нареждане за кредитен превод и директен дебит, нареждане разписка, нареждане за масово плащане, валутно платежно нареждане. Автоматично се изгражда база данни, където се съхраняват по периоди разпечатаните документи. Печатните изходи са оформени за лазарен принтер и формат на хартията А4. Програмата дава възможност за работа с неограничен брой фирми. Възможност за записване на платежните документи в текстови файл.

Купи

240.00 лв.

ПРОГРАМНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ ЕООД

София, ул. “Доспат” 30

+359 888 95 94
  • Изработване, внедряване и разпространяване на програмни продукти за ТРЗ, Личен състав, Фактуриране, Платежни нареждания.
  • Софтуерни и интернет услуги.

Други продукти на компанията

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.