МИР- И ЕООД

За фирмата Контакти Продукти

МИР- И ЕООД

Етрополе, ул.”Батак” 2

+359 / 720 6 50

Информация за компанията

През 1997 г. Община Етрополе създава свое общинско предприятие “Мир-И” ЕООД с цел осигуряване заетостта на хората с увреждания на територията на региона.

Дружеството осъществява следните дейности:

Продукти на компанията

Стол - табуретка
Високо столче за хранене
Палети
Количка градинска
Градинска пейка
Градинска маса
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.