СТРОЙТЕХ 2010 ЕООД

За фирмата Контакти Продукти

СТРОЙТЕХ 2010 ЕООД

Ямбол, ул.Анка Александрова 19

046/ 62 55 88

Информация за компанията

„СТРОЙТЕХ 2010” ЕООД е основано през 2010 година и има наличен опит в своята дейност. Под прецизния управленски контрол и дългогодишния опит на своя Изпълнителен Директор, както и на професионалните познания, умения и личностни качества на машиниста, фирмата предлага на своите клиенти безкомпромисно качество на извършваните услуги.  Техническите характеристики на строителната техника предоставят максимално ефективна и висока производителност.

В периода на своето съществуване, дружеството е участвало активно в изграждането на големи национални обекти - Американската военна база на НАТО в Ново село, АМ „Тракия”, АМ "Марица", Военновъздушна база на НАТО в Безмер и други.

 

Продукти на компанията

УСЛУГИ с пътно-строителна механизация
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.