ЕТ ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА

За фирмата Контакти Продукти

ЕТ ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА

с. Мезек, ул. „Червена стена” № 9 вх.Б ап.42

0 895 975 099

Информация за компанията

ЕТ “ШАНС 5 – ПАНКА ВАНГЕЛОВА”- с. Мезек е регистрирано през 1990 г. Предприятието пакетира ядки и сушени плодове. Има наети бадемови градини, където се отглеждат био продукти.
Фирмата се стреми да развива био земеделие. 

Продукти на компанията

БЕЛЕН БАДЕМ 1 кг.
ЛЕБЛЕБИЯ 1 кг.
БАДЕМ ПЕЧЕН 1 кг.
ШАМ ФЪСТЪК 1 кг.
СУРОВ БАДЕМ 1 кг
ОБ ФЪСТЪК 1 кг
СУРОВ ОРЕХ 1 кг.
ЛЕШНИК 1 кг.
ИНДИЙСКО КАШУ 1 кг.
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.