БИД ЕООД

За фирмата Контакти Продукти

БИД ЕООД

с.Добрич, общ.Димитровград, ул.

+359 887 95 94

Информация за компанията

Фирмата е с 20 годишен опит в хранително - вкусовата промишленост.
През годините имаме реализирани пазари в страната и Европа - Германия, Холандия и Англия.
Предприятието е изпълнено по всички критерии за безопасност и качество на храните.
Всеки произвеждан артикул е придружен с необходимите документи, удостоверяващи качеството, съдържанието и трайността на продукта

 

Продукти на компанията

Клечки за зъби - 100 бр.
Клечки за зъби - 1000 бр.
Лъжичка с пчелен мед - 10 грама
Клечки за зъби с лого - 1000 бр.
Клечки за зъби - 200 бр.
Клечки за зъби - 200 бр.
Рекламни торбички с лого
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.