ПКИ Люлин ЕООД

За фирмата Контакти Продукти

ПКИ Люлин ЕООД

София, ул. Обелско шосе 7

089 342 10 56

Информация за компанията

Производство на изделия от хартия и картон. Папки, Класьори, Формуляри, Дипляни

Производство на машинки за папки /метални и пластмасови/, рингове за класьори. ластици с метални накрайници за папки, менюта и календари.

Продукти на компанията

Бяла картонена папка с машинка - 250 гр.
Бяла картонена папка с джоб
Стикер
Папка дело еко
Бяла картонена папка с машинка - 300 гр.
Стикер
Брайлова хартия А4 - 250 листа
Папка дело лукс
Висяща папка за картотека
Папка дело
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.