Ателие Хефест

За фирмата Контакти Продукти

Ателие Хефест

Пазарджик, ул. Стоян Ангелов 65

0895 30 10 38

Информация за компанията

Ателие "Хефест" работи с хора в неравностойно положение, като осмисля деня им с изкуство и труд - заедно изработваме различни изделия, с много любов и внимание. Основна дейност на ателието са ръчно изработени сувенири, картички, мартеници.

 

Продукти на компанията

Картичка снежинка
Картичка пингвини
Картичка снежинка
Картичка цвете
Картичка коледна звезда
Картичка коледно дърво
Картичка свещ
Картичка снежинка
Картичка снежинка
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.