Е-ТУРС ООД

За фирмата Контакти Продукти

Е-ТУРС ООД

гр. Варна, Оборище 13 А

052/46 05 46

Информация за компанията

"Е-турс" ООД e българска туроператорска агенция, която предлага богат асортимент от туристически и бизнес услуги:

Организиране на индивидуални и групови екскурзии и почивки в страната и чужбина Предлагане на индивидуални и групови хотелски резервации в страната и чужбина
Продажба на самолетни билети за дестинации по целия свят
Организиране на ученически програми – екскурзии, летувания, бели и зелени училища, планински и морски лагери и екскурзии с цел изучаване на чужди езици
Организиране на корпоративни, конгресни, бизнес пътувания и обучения в страната
Организиране на трансфери в България и чужбина
Застраховка за туроператорска отговорност #03700100000864

Удостоверение за туроператорска дейност #РКК-01-6244

Сертификат за качество по ISO 9001:2008 #QMS/12240/BG

 

Продукти на компанията

На море в Албена 2016
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.