„АВИС” ЕООД

За фирмата Контакти Продукти

„АВИС” ЕООД

Бузовград, ул. Бригадирски лагер 1

+359 431 70 160

Информация за компанията

„АВИС” ЕООД е основано през 1992 г. в село Бузовград, обл. Стара Загора, разположено между Стара планина и Средна гора, в близост до р. Тунджа в Долината на маслодайните рози и Тракийските царе. Региона е екологично чист, а климата уникално благоприятен за производство на плодове, зеленчуци и маслодайни рози.
Дружеството е регистрирано като земеделски производител и преработвател на плодове и зеленчуци с рег. №24020002 на Областна дирекция по безопастност на храните – Стара Загора. Разполага със собствена производствена база на площ от 40 декара и застроени площи от 2000 кв.м., а земеделската земя е в непосредствена близост до фабриката. Произведените зеленчуци се преработват до стерилизирани и нестерилизирани консерви, за директна консумация.

Нестерилизираните консерви се произвеждат на основата на млечно-киселата ферментация и не преминават термична обработка което ги прави по вкусови качества най-близки до пресните зеленчуци.

Основни партньори на фирмата са Търговските вериги: Кауфланд България ЕООД, ПроМаркет, ХитХипермаркет, Мидия ООД, Перла ООД, ПениМаркет, Лидъл България,  обществени заведения за хранене, промишлени предприятия и др. Освен предлаганата продукция, фирмата изпълнява поръчки по заявки и изисквания на клиентите.

Във фирмата успешно са внедрени Системите за управление НАССР и ISO 9001:2000.

Продукти на компанията

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.