Ния-Милва ЕООД

За фирмата Контакти Продукти

Информация за компанията

НИЯ-МИЛВА е семейна фирма, която е на пазара повече от 20 години. Благодарение на големия опит и постоянно наблюдение на световните тенденции, компанията успява да произвежда много атрактивна хотелска козметика. Философията на фирмата е да предлага висококачествени продукти на достъпни цени. Самото производство внедрява най-новите технологии и производствени процеси. Всички продукти на НИЯ-МИЛВА са произведени в съответствие с правилата и регламентите на Европейския съюз, нотифицирани и регистрирани съгласно Регламент на Европейския парламент и Съвета № 1223/2009 г.

В нашия свят на бързи темпове хотелиерите непрекъснато се сблъскват с нови предизвикателства, гостите имат нови изисквания и трябва да се ентусиазират с нови продукти и постоянно променяща се стилна обстановка. Вярваме, че качеството на хотелските аксесоари за вашите стаи за гости говори много за вашата репутация, затова предлагаме уникално решение да привлечете повече гости в хотела Ви.

За да се съобразите с тези изисквания е добре да имате надежден и подкрепящ партньор до вас.

Продукти на компанията

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.