ГИФ-ЕООД

За фирмата Контакти Продукти

ГИФ-ЕООД

Варна, ул."Любен Каравелов" 77

+359 52 610 306

Информация за компанията

Фирма „ГИФ” ЕООД е  рекламна агенция основана през 1995 год., специализирана в туристическата реклама. Агенцията предлага пълно рекламно обслужване: графичен дизайн и предпечатна подготовка, фото имидж банк, web дизайн и програмиране, печатна реклама (собствена печатна база), външна реклама, медиа реклама. Основни клиенти на фирмата са водещи бизнес компании, банки и туристически комплекси, хотели и туроператори. След 1999 г., когато печели голямата награда на Националния конкурс за туристически символ и лого на България, следват още няколко големи награди от Международния медиен фестивал в Албена, както и международното отличие за световно качество в Париж 2004 г. Фирмата разполага със собствено студио за предпечатна подготовка и модерна полиграфическа база, а от 2003 г. е сертифициран партньор на Microsoft. 

Продукти на компанията

Визитни картички (120 бр)
Книга с DVD "Време за готвене"
Организиране на пресконференции и събития
Изработка на анимирани банери
Луксозно издание
ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ
Он-лайн платформата за управление на връзките с клиентите на социалните предприятия е разработена от Националната федерация на работодателите на инвалиди в рамките на проект по договор № BG 051PO001-7.0.07-0142-С0001 „Е-УСПЕХ: Европейски иновации - Усвояване на опит и добри практики от Социалните Предприятия за Ел.включване и дигитални компетенции за заетост на Хората с увреждания”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящата он-лайн платформа е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Националната федерация на работодателите на инвалиди носи цялата отговорност за съдържанието на настоящата он-лайн платформа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или МТСП.